Title   Author   Journal Published
Surface-Related Multiple Elimination on High-Resolution Geopulse Profile   CuiShuguo,LiuHuaishan,HeYi,WuJinlong   China Ocean Engineering (English version) [2008]第2期
Surface-Related Multiple Elimination on High-Resolution Geopulse Profile   CUIShu-guo,LIUHuai-shan,HEYi,WUJin-long   China Ocean Engineering [2008]第2期
The investigation on particulate organic carbon fluxes with disequilibria between thorium-234 and uranium-238 in the Prydz Bay, the Southern Ocean   HE Jianhua,MA Hao,CHEN Liqi,XIANG Baoqiang,ZENG Xianzhang,YIN Mingduan,ZENG Wenyi   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第2期
Dynamical analysis of mesoscale eddy-induced ocean internal waves using linear theories   xu Qing ,ZHENG Qua.an ,LIN Hui , LIU Yuguang ,SONG Y Tony ,YUAN Yell   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第3期
ON generation source sites of internal in the Luzon strait   ZHENG Quananh,SONG Y Tony2,LIN Hui3,HU Xiaomin4 ,MENG Junmin4,WANG Danl   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第3期
Potassium-argon/argon-40-argon-39 geochronology of Cenozoic alkali basalts from the South China Sea   YAN Quanshu,SHI Xuefa,YANG Yaomin,WANG Kunshan   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第6期
Influence analysis of gaseous absorption on HY-1A CZI data processing Simulation and correction for Rayleigh scattering   SUNLing,ZHANGJie,GUOMaohua   Acta Oceanologica Sinica [2008]第6期
Nutrient composition and distributions in coastal waters impacted by the Changjiang plume   WANG Xiulin,WANG Baodong,ZHANG Chuansong,SHI Xiaoyong,ZHU Chenjian,XIE Linping,HAN Xiurong,XIN Yu,WANG Jiangtao   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第5期
Starvation effects on pathogenic Vibrio alginolyticus in natural seawater   YI Jiabo ,CHEN Qiang ,ZOU Wenzheng ,YAN Qingpih,ZHUANG Zhixia ,WANG Xiaor   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第4期
Temporal and spatial distribution of dissolved copper,lead,zinc and cadmium in the Changjiang Estuary and its adjacent waters   WANG Changyou ,WANG Xiulin ,WANG Baodong ,ZHANG Chuansong ,SHI Xiaoyong ,ZHU Chenjian   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2008]第4期
页次:9/32  每页10条   首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 上一页 下一页 末页   共32页  共320条