Title   Author   Journal Published
Seasonal variation of the barrier layer in the PN section   ZHANG Yuan,WU Dexing,LIN Xiaopei,SHAN Feng   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第2期
Screen and effect analysis of immunostimulants for sea cucumber, Apostichopus japonicus   LI Jiye,SUN Xiuqin,ZHENG Fengrong,HAO Linhua   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Immune response of Pseudosciaena crocea to the injection of Vibrio alginolyticus   YAN Qingpi,ZHANG Junjie,ZOU Wenzheng,CHEN Qiang,ZHUANG Zhixia,WANG Xiaoru   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Wintertime meso-scale horizontal distribution of large tintinnids in the southern Yellow Sea   ZHANG Cuixia,ZHANG Wuchang, ,XIAO Tian, LO Ruihua,SUN Song ,SONG Weibo   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Expression of putative zinc-finger protein lcn61 gene in lymphocystis disease virus China (LCDV-cn) genome   Yan Xiuying,Sun Xiuqin   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2009]第2期
Applications Of CBERS Data In Oceanic Research   Li,Xiaomin,Zhang,Jie,Ma,Yi,Song,Pingjian   China aerospace, English Edition [2009]第4期
Energy budget of surface waves in the global ocean   TENG Yong,YANG Yongzeng,QIAO Fangli,LU Jing,YIN Xunqiang   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第3期
Interspecies competition for nutrients between Prorocentrum donghaiense Lu and Skeletonema costatum (Grev.) Cleve in mesocosm experiments   ZHU Mingyuan,XU Zongjun,LI Ruixiang,WANG Zongling,SHI Xiaoyong   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第1期
Morphology and architecture of the typical erosion-genesis submarine canyons on the East China Sea slope   LIU Baohua,ZHAO Yuexia,LI Xishuang,KAN Guangming,PEI Yanliang,ZHENG Yanpeng   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第6期
A numerical study of the wintertime double-warm-tongue structure in the Huanghai(Yellow) Sea   SHAN Feng,QIAO Fangli,L(U),Xingang,XIA Changshui   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第4期
页次:6/32  每页10条   首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 上一页 下一页 末页   共32页  共320条