Title   Author   Journal Published
Magnetic properties of different grain-sized particles of sediments from the Okinawa Trough and their relationships to sedimentary environment   LI Ping,LI Peiying,Zhang Xiaolong,CAO Chengxiao,XU Xingyong,DU Jun,LIU Lejun   Bulletin of Science (English version) [2005]第7期
A Note on the South China Sea Shallow Interocean Circulation   FangGuohong,Dwi,SUSANTO,Indroyono,SOESILO,郑全安,乔方利,魏泽勋   Advances in Atmospheric Sciences (English version) [2005]第6期
Study of Initial Vorticity Forcing for Block Onset by a 4-Dimensional Variational Approach   QIAO Fangli,ZHANG Shaoqing,YIN Xunqiang   Advances in Atmospheric Sciences (English version) [2005]第2期
Study of Initial Vorticity Forcing for Block Onset by a 4-Dimensional Variational Approach   QIAOfangli,ZHANGshaoqing ,YINxunqiang   ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES [2005]第2期
The sedimentation rates in the Okinawa Trough during the Late Quaternary   XIONGYingqian,LIUZhenxia,LITiegang,LIUYanguang,YUHua   Acta Oceanologica Sinica [2005]第4期
A double-halocline structure in the Canada Basin of the Arctic Ocean   SHIJiuxin,ZHAOJinping,LIShujiang,CAOYong,QUPing   Acta Oceanologica Sinica [2005]第6期
Culture medium optimization for pigment production with RSM method   WU Hongqing,TIAN Li,ZHANG Jiuming,SUN Zhaobin,HUANG Leping   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2005]第5期
Characteristics and phylogeny of light-harvesting complex gene encoded proteins from marine red alga Griffithsia japonica   LIU Chenlin,Huang Xiaohang,LEE,Yookyung,LEE,Hongkum,Li Guangyou   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2005]第2期
A coupled ice-ocean model for the Bohai Sea Ⅱ. Case study   SU,Jie,Wu,Huiding,Zhang,Yunfei,LIU,Qinzhen,Bai,Shan   Acta Oceanologica Sinica [2005]第3期
Distribution of Pacific-origin water in the region of the Chukchi Plateau in the Arctic Ocean in the summer of 2003   SHI Jiuxin,CAO Yong,ZHAO Jinping,GAO Guoping,JIAO Yutian,LI Shujiang   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2005]第6期
EI NI(N)O PHENOMENON AND EXTENDED ASSOCIATE PATTERN ANALYSIS   CUI Mao-chang,Mo Jun,QIAO Fang-li   Water dynamics research and progress of B [2004]第1期
UNIFICATION AND APPLICATIONS OF MODERN OCEANIC/ATMOSPHERIC DATA ASSIMILATION ALGORITHMS   QIAO Fang-li,Zhang Shao-qing,YUAN Ye-li   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
SEASONAL VARIABILITY OF THE INDONESIAN THROUGHFLOW FROM A VARIABLE-GRID GLOBAL OCEAN MODEL   WANG Yong-gang,FANG Guo-hong,Wei Ze-xun,CHEN Hai-ying,WANG Xin-yi   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
STUDY OF NON-BOUSSINESQ EFFCET ON SEA SURFACE HEIGHT   CHEN Xian-yao,WANG Xuan,WANG Xiu-hong,QIAO Fang-li   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
DYNAMICS OF THE ZONAL ASYMMETRIC STRUCTURE OF ARCTIC OSCILLATION   WANG Xiu-hong,YU Wei-dong,LUO Ti-qian   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
NUMERICAL MODELLING OF THE QUASI-GLOBAL OCEAN CIRCULATION BASED ON POM   Xia Chang-shui,QIAO Fang-li,ZHANG Qing-hua,YUAN Ye-li   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
FISSION LAWS OF INITIALLY INTERFACE SOLITARY WAVES IN TWO-LAYER OCEAN   XU Zhao-ting,Shen Guo-jin,QIAO Fang-li   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
NUMERICAL SIMULATION OF THE TIDAL MOTION AND SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORT IN THE RADIAL SANDBANK AREA OF THE SOUTHERN YELLOW SEA   SHI Jiu-xin,LE Ken-tang,YIN Bao-shu,ZHANG Ren-shun,WU De-an   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
SEASONAL REVERSE OF SEA SURFACE SLOPE IN THE NORTHERN YELLOW SEA AND ITS DYNAMIC RELATION WITH MONSOON EFFECTS   PU Shuzhen,CHENG Jun,ZHANG Yijun,SHI Qiang   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
A UNIVERSAL IN TAILING WAVETRAIN GENERATION   XU Zhaoting,SAMUEL,S.P,Shen,QIAO Fangli   Water dynamics research and progress of B [2004]第5期
符合条件记录数:320 每页:20 当前页:10  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [>>]