Title   Author   Journal Published
Size Distribution of Submarine Landslides Along the Middle Continental Slope of the East China Sea   HUGuanghai,YANTong,LIUZhenxia,Maarten,Vanneste,DONGLifeng   中国海洋大学学报(英文版) [2009]第4期
The relationship between sea surface temperature anomaly and wind energy input in the Pacific Ocean   Chuanjiang Huang,Fangli Qiao   Progress in Natural Science (English version) [2009]第10期
Geochemistry of rare earth elements in cobalt-rich crusts from the Mid-Pacific M seamount   Cui Yingchun,Liu Jihua,Ren Xiangwen,Shi Xuefa   Journal of Rare Earths [2009]第1期
Sensitivity and Uncertainty Analysis of Regional Marine Ecosystem Services Value   SHIHonghua,ZHENGWei,WANGZongling,DINGDewen   Journal of Ocean University of China [2009]第2期
Effect of sub-acute exposure to TiO2 nanoparticles on oxidative stress and histopathological changes in Juvenile Carp (Cyprinus carpio)   HAO Linhua,WANG Zhenyu,XING Baoshan   Journal of Environmental Sciences [2009]第10期
Semi-analytical analysis of the response of the air temperature over the land surface to the global vegetation distribution   LIU,Fei,CHAO,JiPing   Chinese Science Bulletin: English version [2009]第14期
Optimization of conjugated linoleic acid triglycerides via enzymatic esterification in no-solvent system   YI Dan,SUN Xiuqin,LI Guangyou,LIU Fayi,LIN Xuezheng,SHEN Jihong   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第3期
Histochemical localization and characterization of AKP, ACE NSE, and POD from cultured Apostichopusjaponicus   LI Jiye,Sun Xiuqin,Zheng Fengrong,Sun Hushan   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第3期
Expression of putative zinc-finger protein lcn61 gene in lymphocystis disease virus China (LCDV-cn) genome   YAN Xiuying,SUN Xiuqin   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第2期
Formation and evolution of the modem warm current system in the East China Sea and the Yellow Sea since the last deglaciation   LI Tiegang,NAN Qingyun,JIANG Bo,SUN Rongtao,ZHANG Deyu,LI Qing   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第2期
Seasonal variation of the barrier layer in the PN section   ZHANG Yuan,WU Dexing,LIN Xiaopei,SHAN Feng   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第2期
Screen and effect analysis of immunostimulants for sea cucumber, Apostichopus japonicus   LI Jiye,SUN Xiuqin,ZHENG Fengrong,HAO Linhua   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Immune response of Pseudosciaena crocea to the injection of Vibrio alginolyticus   YAN Qingpi,ZHANG Junjie,ZOU Wenzheng,CHEN Qiang,ZHUANG Zhixia,WANG Xiaoru   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Wintertime meso-scale horizontal distribution of large tintinnids in the southern Yellow Sea   ZHANG Cuixia,ZHANG Wuchang, ,XIAO Tian, LO Ruihua,SUN Song ,SONG Weibo   Chinese Journal of Oceanology and Limnology (English version) [2009]第1期
Expression of putative zinc-finger protein lcn61 gene in lymphocystis disease virus China (LCDV-cn) genome   Yan Xiuying,Sun Xiuqin   Chinese Journal of Oceanology and Limnology [2009]第2期
Applications Of CBERS Data In Oceanic Research   Li,Xiaomin,Zhang,Jie,Ma,Yi,Song,Pingjian   China aerospace, English Edition [2009]第4期
Energy budget of surface waves in the global ocean   TENG Yong,YANG Yongzeng,QIAO Fangli,LU Jing,YIN Xunqiang   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第3期
Interspecies competition for nutrients between Prorocentrum donghaiense Lu and Skeletonema costatum (Grev.) Cleve in mesocosm experiments   ZHU Mingyuan,XU Zongjun,LI Ruixiang,WANG Zongling,SHI Xiaoyong   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第1期
Morphology and architecture of the typical erosion-genesis submarine canyons on the East China Sea slope   LIU Baohua,ZHAO Yuexia,LI Xishuang,KAN Guangming,PEI Yanliang,ZHENG Yanpeng   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第6期
A numerical study of the wintertime double-warm-tongue structure in the Huanghai(Yellow) Sea   SHAN Feng,QIAO Fangli,L(U),Xingang,XIA Changshui   ACTA OCEANOLOGICA SINICA [2009]第4期
符合条件记录数:320 每页:20 当前页:3  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [>>]